Vragen?

Vragen over onze producten?

Staat uw product niet op onze website of heeft u specifieke of technische vragen?
Dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met onze klantenservice.

023 – 547 48 47
Ma t/m Zat - 09.30 tot 18.00 uur

Content voor Ingelogde Gebruikers
Gratis verzending vanaf een bestelling van € 50,-

Algemene Voorwaarden – Don Luce Verlichting BV

Don Luce Verlichting BV, gevestigd te Cruquius, Cruquiusplein 54, 2142 EV  Cruquius, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34342926.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en Definities
Onder ‘verkoper’ dient te worden verstaan Don Luce Verlichting BV te Cruquius. Onder ‘koper’ dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verleende opdrachten vinden plaats onder de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door ons van de hand gewezen.
Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat verkoper haar afnemers van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen. Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
Alle offertes zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt, dat de koper zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van zijn eigen inkoopvoorwaarden. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand, indien de verkoper aan de koper uitdrukkelijk schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper of dienstvertegenwoordiger(s) zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten met koper komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door verkoper daarvan. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 13 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Artikel 3 – Kwaliteit en omschrijving
De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven in de lijst van winkelwagen. De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bijzondere kwaliteitseisen en -normen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
De verkoper verbindt zich jegens de koper hem zaken te leveren, die: van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt voor zover uitdrukkelijk overeengekomen; de prestaties met betrekking tot de afwerking leveren, zoals in de schriftelijke bevestiging van verkoper omschreven.
De verkoper staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 4 – Verpakking en Verzending
De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De koper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is verkoper gerechtigd een vervoermiddel te kiezen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 5 – Opslag
Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 6 – Aflevering
Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper eerst over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen, waaronder begrepen kosten uit vertragingsrente en bijkomende kosten jegens de verkoper heeft voldaan. Verkoper is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, zodra deze goede grond heeft dat koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort zal schieten onverminderd verkopers verdere rechten jegens koper. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, is het koper niet toegestaan over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen dan wel over te dragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper en indien de doorverkoop of doorlevering plaats vindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper.
Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken afgescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te houden, tenzij verkoper uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent koper binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de zaken aan afnemers te verkopen alsmede de zaken te verwerken. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van zaken ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat door de koper zekerheid voor de betaling wordt verschaft.
De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade. Indien de zaken ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname van koper gereed staan en zulks is medegedeeld aan koper, is koper tot afname terstond verplicht. Het risico van de zaken gaat op het moment van de mededeling over op koper, zulks geldt uitdrukkelijk indien koper zijn verplichtingen uit artikel 4 lid 2 niet nakomt. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom van de verkoper blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 7 – Tijdstip van levering
De verkoper zal proberen de zaken binnen 7 werkdagen te leveren, de zaken te leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

Artikel 8 – Overmacht
De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zodra de wil tot beëindiging schriftelijk verklaard is. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van door hem gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 9 – Garantie en Reclames
De garantieverplichting van verkoper strekt zich nimmer verder uit dan tot 30 dagen na levering, tenzij hiervan in een tussen partijen opgemaakt schriftelijk beding uitdrukkelijk is afgeweken. De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan de zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt. Koper kan slechts aanspraken uit garantie maken voor zover: koper de aanwijzingen van verkoper heeft opgevolgd; koper niet in verzuim is; de zaken niet aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of niet onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; de zaken niet langer dan normaal zijn opgeslagen waardoor kwaliteitsverlies is opgetreden; de verkoper in de gelegenheid is gesteld binnen tien dagen na melding van het gebrek de zaken te onderzoeken; er geen sprake is van vandalisme.
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper. Behoudens het bepaalde in dit artikel is verkoper, noch zijn de medewerkers van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden voor hun werkzaamheden of adviezen ooit uit welke hoofde dan ook aansprakelijk voor enige schade aan de zaken van de koper of enige gevolgschade ten gevolge van door verkoper afgeleverde zaken. De koper dient de geleverde zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken.
Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk, bij aangetekend schrijven, ter kennis van verkoper zijn gebracht. Reclames met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, ter kennis van verkoper zijn gebracht bij aangetekend schrijven. Bij tijdig ingediende reclames zal verkoper in de gelegenheid gesteld worden de klacht te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt. Indien de reclame door verkoper juist wordt bevonden, zal verkoper in staat gesteld worden om de vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te
vervangen. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben gewijzigd. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht de geleverde zaken, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of heeft betrokken is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk jegens verkoper is. Deze bepaling vindt slechts dan toepassing indien deze voor koper gunstiger is dan toepassing van het onder artikel 9 lid 1 tot en met lid 4 bepaalde.

Artikel 10 – Retourneren
Producten kunnen binnen een termijn van 14 dagen na levering worden geretourneerd mits in originele verpakking en in ongeschonden staat, en mits Don Luce Verlichting hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte is gesteld. In geval van retournering worden normale bijdragen in de verzendkosten in rekening gebracht. Mocht een product u niet in goede staat bereiken dan kunt u contact opnemen met Don Luce Verlichting. Producten die u niet in goede staat bereiken dienen, kunt u na toestemming van Don Luce Verlichting, eveneens retourneren. Uw eigen bijdrage in de verzendkosten wordt in dat geval per zaak beoordeeld. Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 11 – Prijs en Betaling
De koopprijs omvat de prijs voor de zaken en de kosten van de verpakking. Kosten voor transport en aflevering ter plaatse komen voor rekening van koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De koper is verplicht de koopprijs direct te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op het net worden aangeboden. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag middels verrekening wegens niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, na het verstrijken van de termijn van 7 dagen na facturering of zoveel langer als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zolang koper binnen die termijn nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan dan wel indien (buiten-)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement is aangevraagd of uitgesproken.
Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling voor zover vereist.
Indien de verkoper bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van €150,00, welk bedrag niet voor rechterlijke matiging vatbaar is.

Daarnaast is koper, indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen, daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
Verkoper is gerechtigd alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is, ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen.
De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 van dit artikel vermelde tijdstip. Op het moment dat de zaken gereed staan voor aflevering en zulks aan koper door verkoper is medegedeeld, is verkoper gerechtigd koper te factureren, zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.

Artikel 12 – Wettelijke vereisten
De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan de ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

Artikel 13 – Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van verkoper kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper dan wel de plaats van vestiging van gedaagde, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat verkoper met koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.

Heeft u vragen over onze Voorwaarden?

Neem gerust contact op met onze klantenservice: 023 – 547 48 47

zoeken

Winkelwagen

Scroll naar boven
X
zoeken

Winkelwagen